شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [وبلاگ] *کوچک هاي خود بزرگ پندار* کودکِ تازه به دنيا آمده زردي گرفته بود و حال مادر نامساعد، دکتر گفت بايد بستري شود. اما پدر راهيِ سفري دور بود و نگرانِ کودک و مادرِ بدحال. پدر گفت: حتما بايد بستري شود؟ مي توان از اين کار صرف نظر کرد؟ اگر مي شود در منزل مراقب او باشيم؟ http://mehraban63.ParsiBlog.com/Posts/171/
دکتر نيم نگاهي بالا انداخت و خودکار و نسخه را طرف پدر هل داد و گفت: پس تو بنويس، شايد تو بيشتر از من مي داني، تو که بيشتر از من درس خوانده اي، پس تو بيا و بشو دکتر! بعضي از افراد معلوم نيست به چه علت، به خاطر اعتماد به نفس بالا و در عين حال کاذب، يا غرور و تکبر، يا اطلاعات اندک و در عين حال جهل بسيار، يا به خاطر هواهاي نفساني يا سلايق شخصي و اعتقادات غلط يا افکار باطل يا دلسوزي که نامش
نامش کاسه داغ تر از آش و دوستي خاله خرسه شدن است، اقدام به نقد ديگران در حيطه هاي مختلف يا نظريه پردازي در موضوعات مختلفي که مربوط به آنها نيست و يا اطلاعات کم دارند، مي کنند. پزشک نمي تواند در مسائل مهندسي نسخه بپيچد، همان طور که مهندس نمي تواند در مسائل پزشکي نسخه بپيچد. روحاني نمي تواند در مسائل پزشکي نسخه بپيچد، همان طور که پزشک نمي تواند در مسائل ديني نسخه بپچد. و ...
ساعت ویکتوریا
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top