فايل مورد نظر وجود ندارد، يا زمان اعتبار فضا به پايان رسيده است و يا مقدار فضاي استفاده شده بيش از فضاي اجاره شده است.